Съдържание

Общ отдел

Философия

Религия. Теология

Обществени науки

Демография

Статистика

Социология

Политика

Икономика. Икономически науки

Макроикономика. Микроикономика
Труд. Работодател
Регионална икономика
Кооперативни системи
Финанси. Банки
Икономическо положение
Икономика на туризма
Търговия. Международни финанси. МИО

Право

Обществено управление, военно дело

Социални проблеми. Застрахователно дело

Образование. Възпитание

Математика. Естествени науки. Природа. Екология

Математика

Програмиране. Софтуер. Вероятности

Приложни науки. Медицина. Техника

Изпитване на материали. Стокознание

Селско стопанство

Хотелиерство. Ресторантьорство

Управление

Счетоводство
Бизнес и индустр. мениджмънт. Организация на търговията
Рекламно дело

Компютри. Хардуер

Строителство

Изкуство. Худож. занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт

Архитектура. Строителство

Спорт

Езикознание

География (9/91)

История (93/99)

Библиографски справки на ИУ

Информационен фонд

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ