НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Философия

- 1 -

B 76677 

Classics of Moral and Political Theory  /  Ed. by Michael L. Morgan . - 2. ed. . - Indianapolis : Hackett Publishing Company, 1996 . - X, 1259 p.

   

   ISBN 0-87220-356-5 

  

Сист. No: 33444

Религия. Теология

- 2 -

B 76679 

Kurtz, Lester R.

   Gods in the Global Village : The World's Religions in Sociological Perspective / Lester R. Kurtz . - Thousand Oaks : Pine Forge Press, 1995 . - XIII, 279 p. . -  (Sociology for a new century)

   Библиогр. с. 245 - 260

   ISBN 0-8039-9037-5 

  

Сист. No: 33446

Обществени науки

- 3 -

B 76665 

Краев, Георги

   Фолклорът като сувенир - начин на употреба в туризма / Георги Краев . - София : Унив. изд. на НБУ, 2009 . - 214 с.

   Библиогр. с. 214

   ISBN 978-954-535-577-6 

  

Сист. No: 33427

- 4 -

C 7459 

Мицева, Стоянка

   Бизнес комуникация и делова кореспонденция : Общуването в деловия дискурс / Стоянка Мицева . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 172 с.

   Библиогр. с. 170 - 171

   ISBN 978-619-232-032-4 

  

Сист. No: 33544

Статистика

- 5 -

B 76673(1) 

Balbi, Adrien

   Essai statistique sur le royaume de Portugal et d Algarve : Vol. 1 / Adrien Balbi . - Lisboa : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2004

   

   Vol. 1 . - LIJ, 482 pp.

   

   ISBN 972-27-1311-6 

  

Сист. No: 33436

- 6 -

C 7457 

Conference of European Statisticians  : Road Map on Statistics for Sustainable Development Goals . - Geneva : United Nations, 2017 . - 80 p.

   
   unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2017/ECECESSTAT20172.pdf 

   ISBN 978-92-1-117143-3 

  

Сист. No: 33493

- 7 -

C 7449 

Handbook of Statistics  : 2017 . - Geneva : United Nations, 2017 . - 102 p. . -  (TD/STAT ; 42)

   Библиогр. с. 102
   http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat42_en.pdf 

   ISBN 978-92-1-112916-8 

  

Сист. No: 33485

- 8 -

B 76763 

Isson, Jean Paul

   Unstructured Data Analytics : How to Improve Customer Acquisition, Customer Retention, and Fraud Detection and Prevention / Jean Paul Isson . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2018 . - XXIII, 408 p.

   

   ISBN 9781119129752 

  

Сист. No: 33566

Социология

- 9 -

B 76718 

Вебер, Макс

   Фигури на културата. Фигури на властта / Макс Вебер ; Състав. и прев. от нем. ез. Кольо Коев . - София : Критика и Хуманизъм, 2017 . - 260 с.

   

   ISBN 978-954-587-213-6 

  

Сист. No: 33509

- 10 -

B 76735 

Лъкет, Оливър и др.

   Социалният организъм : Как социалните мрежи функционират като жив организъм и променят бизнеса, обществото и бъдещето ни / Оливър Лъкет, Майкъл Дж. Кейси ; Прев. Никола Тодоров . - София : Кръгозор, 2017 . - 303 с.

   

   ISBN 978-954-771-378-9 

  

Сист. No: 33527

- 11 -

B 76741 

Нейсбит, Джон и др.

   Овладяване на мегатенденциите : Осъзнаване на реалностите и действие в развиващия се нов свят / Джон Нейсбит ; Състав. Дорис Нейсбит . - София : Бард, 2018 . - 272 с.

   

   ISBN 978-954-655-822-0 

  

Сист. No: 33534

- 12 -

B 76666 

Панайотов, Димитър

   Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие / Димитър Панайотов . - 4. доп. изд. . - София : Унив. изд. на НБУ, 2018 . - 464 с.

   

   ISBN 978-619-233-010-1 

  

Сист. No: 33428

- 13 -

B 76682 

Bainbridge,William Sims

   The Sociology of Religious Movements / William Sims Bainbridge . - New York : Routledge, 1997 . - VI, 474 p.

   Библиогр. с. 423 - 463

   ISBN 0-415-91202-4 

  

Сист. No: 33449

- 14 -

B 76674 

Chirot, Daniel

   How Societies Change / Daniel Chirot . - Thousand Oaks : Pine Forge Press, 1994 . - XVII, 144 p. . -  (Sociology for a new century)

   Библиогр. с. 135 - 138

   ISBN 0-8039-9017-0 

  

Сист. No: 33440

- 15 -

B 76680 

McCaghy, Charles H. et al.

   Deviant Behavior : Crime, Conflict, and Interest Groups / Charles H. McCaghy, Timothy A. Capron, J. D. Jamieson . - 5. ed. . - Boston : Allyn and Bacon, 2000 . - X, 454 p.

   

   ISBN 0-205-29616-5 

  

Сист. No: 33447

Политика

- 16 -

B 76667 

Власт, управление и обществено развитие  : Глобални, регионални и национални перспективи : Международна научно-практическа конференция, 7 юни 2017 г. . - София : Унив. изд. на НБУ, 2018 . - 612 с.

   Библиогр. след всеки докл.

   ISBN 978-619-233-007-1 

  

Сист. No: 33429

- 17 -

B 76719 

Кръстев, Иван

   След Европа : За слабостта и силата на Европейския съюз / Иван Кръстев . - София : Обсидиан, 2017 . - 152 с.

   

   ISBN 978-954-769-436-1 

  

Сист. No: 33510

Икономика. Икономически науки

- 18 -

У 1539 

Икономикс  : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] / Зоя Костова Младенова и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 310 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-21-0963-1 

  

Сист. No: 33419

- 19 -

B 76736 

Кош, Ричард

   Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата / Ричард Кош . - София : LOCUS, 2017 . - 430 с.

   

   ISBN 978-954-783-259-6 

  

Сист. No: 33528

- 20 -

B 76687 

Михайлов, Пеню Иванов

   Производителният труд в общата логика на капитала / Пеню Иванов Михайлов . - Варна : Колор Принт, 2017 . - 112 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-760-448-3 

  

Сист. No: 33456

- 21 -

B 76742 

Пикети, Тома

   Капиталът : XXI век / Тома Пикети ; Прев. от фр. Симеон Ангелов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 676 с.

   

   ISBN 978-619-01-0181-9 

  

Сист. No: 33535

- 22 -

B 76691 

Студентска научна конференция  : Сборник с доклади . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017 . - 217 с.

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 1313-9029 

  

Сист. No: 33460

- 23 -

B 76756 

Barwell, Richard

   Macroeconomic Policy after the Crash : Issues in Microprudential and Macroprudential Policy / Richard Barwell . - Cham : Palgrave Macmillan, 2017 . - XIV, 427 p.

   Библиогр. с. 419 - 420

   ISBN 978-3-319-40462-2 

  

Сист. No: 33559

- 24 -

C 7452 

Guide on Poverty Measurement  . - Geneva : United Nations, 2017 . - X, 205 p. . -  (ECE/CES/STAT ; 2017/4)

   Библиогр. с. 162 - 175
   unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20174.pdf 

   ISBN 978-92-1-117137-2 

  

Сист. No: 33488

- 25 -

B 76699 

McCann, Dermot

   Political Economy of 21st Century Europe / Dermot McCann . - London : Palgrave, 2018 . - XI, 256 p.

   Библиогр. с. 218 - 246

   ISBN 978-1-137-44794-4 

  

Сист. No: 33474

Труд. Работодател

- 26 -

У 1540 

Управление на човешките ресурси  : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] / Йордан Петров Коев и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017 . - 382 с.

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-21-0938-9 

  

Сист. No: 33438

Регионална икономика

- 27 -

B 76660 

Недвижима собственост  : [Учебник за студентите от УНСС] / Йорданка Йовкова и др . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 322 с.

   Библиогр. с. 316 - 321

   ISBN 978-619-232-009-6 

  

Сист. No: 33423

- 28 -

B 76723 

Пелов, Тихомир

   Фасилити мениджмънт : Управление на поддържащите дейности / Тихомир Пелов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс УНСС, 2018 . - 159 с.

   Библиогр. с. 158

   ISBN 978-619-232-041-6 

  

Сист. No: 33515

- 29 -

C 7458 

Guidance on Land-Use Planning,the Siting of Hazardous Activities and related Safety Aspects  . - Geneva : United Nations, 2017 . - VII, 50 p. . -  (ECE/CP.TEIA ; 35)

   
   unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/images/1735403E_Final_ENG_web.pdf 

   ISBN 978-92-1-117151-8 

  

Сист. No: 33494

Финанси. Банки

- 30 -

C 7439 

Бобева, Даниела и др.

   Лични финанси : Въведение : [Учебник за ВУЗ] / Даниела Бобева, Джеймс Йоловски . - София : Булвест Принт АД, 2018 . - 155 с.

   

   ISBN 978-954-8421-37-9 

  

Сист. No: 33430

- 31 -

B 76701 

Aljawarneh, Shadi A.

   Online Banking Security Measures and Data Protection / Shadi A. Aljawarneh . - Hershey : IGI Global, 2017 . - XXVII, 311 p. . -  (Advances in Information Security, Privacy, and Ethics)

   Иблиогр. с. 283 - 302

   ISBN 9781522508649 

  

Сист. No: 33478

- 32 -

B 76757 

Askari, Hossein et al.

   Globalization and Islamic Finance : Convergence, Prospects and Challenges / Hossein Askari, Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor . - Chichester : John Wiley & Sons Inc., 2010 . - IX, 214 p.

   Библиогр. с.187 - 209

   ISBN 978-0-470-82349-1 

  

Сист. No: 33560

- 33 -

B 76755 

Blake, David

   Pension Finance / David Blake . - Chichester : John Wiley & Sons Inc., 2006 . - XVII, 465 p.

   

   ISBN 978-0-470-05843-5 

  

Сист. No: 33558

- 34 -

B 76681 

Buckle, Mike et al.

   The UK Financial System : Theory and Practice / Mike Buckle, John Thompson . - 4. ed. . - Manchester : Manchester Univ. Press, 2004 . - XVII, 373 p.

   Библиогр. с. 361 - 368

   ISBN 0-7190-6772-3 

  

Сист. No: 33448

- 35 -

B 76753 

Dickinson, Keith

   Financial Markets Operations Management / Keith Dickinson . - Chichester : Wiley, 2015 . - XXIII, 447 p. . -  (Wiley Finance Series)

   

   ISBN 978-1-118-84391-8 

  

Сист. No: 33556

- 36 -

B 76752 

Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion : Vol. 2  : China Tech, Mobile Security, and Distributed Ledger /  Ed. by David LEE Kuo Chuen, Robert Deng . - London : Academic Press, 2018

   

   Vol. 2 . - XXVI, 528 p.

   

   ISBN 978-0-12-812282-2 

  

Сист. No: 33555

- 37 -

B 76676 

Mishkin, Frederic S.

   The Economics of Money, Banking and Financial Markets / Frederic S. Mishkin . - 5. ed. . - Massachusetts : Addison-Wesley, 1998 . - XXXVI, 732 p.

   

   ISBN 0-321-01-440-5 

  

Сист. No: 33443

- 38 -

B 76765 

Moenjak, Thammarak

   Central Banking : Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability / Thammarak Moenjak . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd, 2014 . - XIII, 318 p. . -  (Wiley Finance Series)

   

   ISBN 9781118832462 

  

Сист. No: 33568

Икономическо положение

- 39 -

B 76721(1) 

Икономически теории. Антология  : Том 1 /  Състав. Атанас Леонидов, Теодор Седларски . - 2. доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017

   

   Т. 1 . - 2017 . - 460 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-4279-3 

  

Сист. No: 33512

- 40 -

B 76672 

Костов, Александър

   Транспорт и комуникации на Балканите : 1800 - 1914 / Александър Костов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 312 с. . -  (Регионални изследвания)

   Библиогр. с. 281 - 304

   ISBN 978-954-07-4342-4 

  

Сист. No: 33435

- 41 -

B 76724 

Манов, Васил

   Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледни точки) конкурентоспособно развитие и функциониране на националните икономически системи : Теория и методология / Васил Манов . - София : Изд. комплекс УНСС, 2016 . - 631 с.

   

   ISBN 978-954-644-831-6 

  

Сист. No: 33516

- 42 -

B 76657 

Първанов, Христо Първанов и др.

   Управление на транспорта и енергетиката : [Учебник за студентите от УНСС] / Христо Първанов Първанов, Светла Драганова Цветкова . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 174 с.

   Библиогр. с. 174

   ISBN 978-619-232-020-1 

  

Сист. No: 33420

- 43 -

У 1546 

Райчев, Тодор Стоянов

   Концесията като инвестиционен модел за развитие на сектор Водоснабдяване и канализация в България : [Монография] / Тодор Стоянов Райчев . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 316 с. . -  (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52)

   Библиогр. с. 310 - 315

   ISBN 978-954-21-0970-9 

  

Сист. No: 33513

- 44 -

C 7454 

Commodities and Development Report 2017  : Commodity Markets, Economic Growth and Development . - Geneva : United Nations, 2017 . - XVI, 80 p. . -  (UNCTAD/SUC ; 2017/1)

   Библиогр. с. 75 - 80
   http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2017d1_en.pdf 

   ISBN 978-92-1-112907-6 

  

Сист. No: 33490

- 45 -

B 76714 

One Hundred Thirtieth Annual Meeting of the the American Economic Association  : Papers and Proceedings /  Ed. by William R. Johnson, Kelly Markel . - Owensville, Missouri : American Economic Association, 2018 . - XIII, 619 p. . -  ( ; Vol. 108)

   

   ISBN 2574-0768 

  

Сист. No: 33504

- 46 -

C 7447 

Overcoming Barriers to Investing in Energy Efficiency  . - Geneva : United Nations, 2017 . - XIV, 41 p. . -  (ECE/ENERGY ; 117)

   Библиогр. с. 41

   ISBN 978-92-1-117150-1 

  

Сист. No: 33483

- 47 -

C 7450 

SafeFITS  : Safe Future Inland Transport Systems . - Geneva : United Nations, 2018 . - XIV, 93 p. . -  (ECE/TRANS ; 268)

   Библиогр. с. 70 - 78
   unece.org/fileadmin/DAM/trans/events/docs/SafeFITS_Final_Report.pdf 

   ISBN 978-92-1-117159-4 

  

Сист. No: 33486

Икономика на туризма

- 48 -

B 76731 

Специализирани видове туризъм  / Соня Алексиева и др . - София : Унив. изд. на НБУ, 2017 . - 311 с.

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-535-990-3 

  

Сист. No: 33523

- 49 -

B 76697 

Hausler, Nicole

   Cultural Due Diligence in Hospitality Ventures : A Methodological Approach for Joint Ventures of Local Communities and Companies / Nicole Hausler . - Cham : Springer Intern. Publ. Switzerland, 2017 . - XX, 352 p. . -  (Tourism, Hospitality and Event Management)

   Библиогр. с. 331 - 352

   ISBN 978-3-319-51336-2 

  

Сист. No: 33472

Търговия. Международни финанси. МИО

- 50 -

B 76727 

Аничкин, Хари

   Вземете парите! : Българската книга за продажби / Хари Аничкин . - София : СИЕЛА, 2017 . - 236 с.

   

   ISBN 978-954-28-2502-9 

  

Сист. No: 33519

- 51 -

У 1541 

Бранд мениджмънт  : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] / Евгени Петров Станимиров и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 355 с.

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-21-0965-5 

  

Сист. No: 33439

- 52 -

B 76661 

Владимирова, Йорданка и др.

   Икономика на търговията : [Учебник за студентите от УНСС] / Йорданка Владимирова, Иванка Николова . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 229 с.

   Библиогр . с. 226 - 228

   ISBN 978-619-232-025-6 

  

Сист. No: 33424

- 53 -

B 76720 

Воденичаров, Асен

   Европейско дружество. Societas Europaea : [Монография] / Асен Воденичаров . - София : СИЕЛА, 2018 . - 448 с.

   Библиогр. с. 387 - 405

   ISBN 978-954-28-2478-7 

  

Сист. No: 33511

- 54 -

У 1543 

Данчев, Данчо Янков и др.

   Количествени методи в търговията : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] / Данчо Янков Данчев, Михал Стоянов . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 367 с.

   Библиогр. с. 351 - 352

   ISBN 978-954-21-0964-8 

  

Сист. No: 33464

- 55 -

B 76705 

Иванов, Павлин

   Международни финанси : Учебник [за ВУЗ] / Павлин Иванов . - Русе : Информ. пазар ЕООД, 2005 . - 284 с.

   Библиогр. с. 276 - 278

   ISBN 954-91132-6-4 

  

Сист. No: 33495

- 56 -

B 76698 

Кузнецова, В. В.

   Политика финансовой стабилности : Международный опыт : Монография / В. В. Кузнецова . - Москва : КУРС, 2018 . - 220 с. . -  (Наука)

   Библиогр. с. 211 - 219

   ISBN 978-5-906818-64-5 

  

Сист. No: 33473

- 57 -

B 76710 

Baisakova, Nurzat

   Trade Policy impacts on net Wheat Importers in the CIS : Three Essays : [Dissertation] / Nurzat Baisakova . - Halle, De : IAMO-Germany, 2017 . - 129 p. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Transition Economies ; Vol.87)

   

   ISBN 978-3-95992-041-4 

  

Сист. No: 33500

- 58 -

C 7451 

Technology and Innovation Report 2018  : Harnessing Frontier Technologies for Sustainable Development . - Geneva : United Nations, 2018 . - XVII, 113 p. . -  (UNCTAD/TIR ; 2018)

   Библиогр. с. 109 - 113
   http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2018_en.pdf 

   ISBN 978-92-1-112925-0 

  

Сист. No: 33487

- 59 -

B 76675 

The Globalization of World Politics  : An Introduction to International Relations /  Ed. by John Baylis, Steve Smith . - 2. ed. . - Oxford : Oxford Univ. Press, 2001 . - XXX, 690 p.

   Библиогр. с. 649 - 666

   ISBN 0-19-878263-2 

  

Сист. No: 33442

Право

- 60 -

B 76658 

Алдимиров, Николай Любчов

   Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки / Николай Любчов Алдимиров . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 260 с.

   Библиогр. с. 223 - 231

   ISBN 978-619-232-026-3 

  

Сист. No: 33421

- 61 -

B 76716 

Брестничка, Румяна Любомирова

   Лицензионни сделки : [Учебник за студентите от УНСС / Румяна Любомирова Брестничка . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 190 с.

   Библиогр. с. 182 - 188

   ISBN 978-954-644-983-2 

  

Сист. No: 33507

- 62 -

B 76670 

Георгиев, Боян Т.

   Касационно производство в административното правосъдие / Боян Т. Георгиев . - Бургас : БСУ, 2017 . - 527 с.

   Библииогр. с. 511 - 522

   ISBN 978-619-7126-46-4 

  

Сист. No: 33433

- 63 -

B 76671 

Георгиев, Боян Т.

   Административно правосъдие и обществен интерес : Съдебното оспорване на административни актове - проява на обективно правосъдие / Боян Т. Георгиев . - Бургас : Интелексперт 94, 2015

   

   ISBN 978-619-7220- 

  

Сист. No: 33434

- 64 -

B 76749(2) 

Герджиков, Огнян

   Коментар на Търговския закон : Кн. 2 / Огнян Герджиков . - София : СОФИ-Р, 2000

   

   Кн. 2. Дружествоа с ограничена отговорност : Чл. 113 - 157 . - 331 - 661 с.

   Библиогр. с. 657 - 661

   ISBN 954-638-093-8 

  

Сист. No: 33547

- 65 -

B 76749(3) 

Герджиков, Огнян

   Коментар на Търговския закон : Кн. 3 / Огнян Герджиков . - София : СОФИ-Р, 1998

   

   ISBN 954-638-046-6 

   Кн. 3. Акционерно дружество : Том I. Чл. 158 - 218 . - с. 662 - 1072. 

   Библиогр. с. 1054 - 1060

  

Сист. No: 33548

- 66 -

B 76732 

Драганов, Живко

   Обекти на интелектуалната собственост / Живко Драганов . - София : Сиби, 2016 . - 296 с.

   Библиогр. с. 286 - 295

   ISBN 978-954-730-993-7 

  

Сист. No: 33524

- 67 -

B 76750(1) 

Закон за задълженията и договорите : Ч. 1  : Задължителна съдебна практика и други съдебни актове /  Състав. Константин Кунчев . - София : Сиби, 2015

   

   Ч. 1. Сключване и действие на договорите (чл. 1 - 25) . - 200 с.

   

   ISBN 978-954-730-931-9 

  

Сист. No: 33549

- 68 -

B 76750(3) 

Закон за задълженията и договорите : Ч. 3  : Задължителна съдебна практика и други съдебни актове /  Състав. Константин Кунчев . - София : Сиби, 2017

   

   Ч. 3. Непозволено увреждане (чл. 45 - 54) . - 504 с.

   

   ISBN 978-619-226-011-8 

  

Сист. No: 33550

- 69 -

B 76750(4) 

Закон за задълженията и договорите : Ч. 4  : Задължителна съдебна практика и други съдебни актове /  Състав. Константин Кунчев . - София : Сиби, 2017

   

   Ч. 4. Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55 - 62) . - 432 с.

   

   ISBN 978-619-226-032-3 

  

Сист. No: 33551

- 70 -

B 76750(5) 

Закон за задълженията и договорите : Ч. 5  : Задължителна съдебна практика и други съдебни актове /  Състав. Константин Кунчев . - София : Сиби, 2018

   

   Ч. 5. Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 - 98) . - 503 с.

   

   ISBN 978-619-226-075-0 

  

Сист. No: 33552

- 71 -

B 76739 

Калайджиев, Ангел

   Търговско право : Обща част / Ангел Калайджиев . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : ИК Труд и право, 2015 . - 376 с.

   Библиогр. с. 367 - 375

   ISBN 978-954-608-232-9 

  

Сист. No: 33531

- 72 -

B 76749(1) 

Коментар на Търговския закон : Кн. 1  / Огнян Герджиков и др . - 2. осн. прераб. изд. . - София : СОФИ-Р, 2007

   

   Кн. 1. Чл. 1 - 112 . - 579 с.

   Библиогр. с. 572 - 579

   ISBN 978-954-638-146-0 

  

Сист. No: 33546

- 73 -

B 76745 

Новото данъчно законодателство през 2018 година  : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси / Анета Георгиева и др . - София : ИК Труд и право, 2018 . - 832 с. + (диск 1 бр.)

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 33538

- 74 -

B 76743 

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право  : Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика / Огнян Герджиков и др . - София : ИК Труд и право, 2018 . - 944 с.

   

   ISBN 978-954-608-255-8 

  

Сист. No: 33536

- 75 -

B 76733 

Радев, Емил

   Оздравителният план / Емил Радев . - София : ИК Труд и право, 2018 . - 264 с.

   Библиогр. с. 255 - 258

   ISBN 978-954-608-254-1 

  

Сист. No: 33525

- 76 -

B 76747 

Социално осигуряване  : 2018 г. : Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване. Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност / Ивайло Иванов и др . - София : ИК Труд и право, 2018 . - 880 с. + (диск 1 бр.)

   

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 33540

- 77 -

B 76729 

Стоянов, Иван Г.

   Данъчно право : Обща част. Специална част. Данъчен процес. Казуси по данъчно право и данъчен процес / Иван Г. Стоянов . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2018 . - 647 с.

   

   ISBN 978-954-28-2504-3 

  

Сист. No: 33521

- 78 -

B 76746 

Трудови отношения  : 2018 : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на МТСП. Приложни коментари / Васил Мръчков и др . - София : ИК Труд и право, 2018 . - 744 с. + (диск 1 бр.)

   

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 33539

- 79 -

B 76683 

Goldman, Arnold J. et al.

   Business Law : Principles and Practices / Arnold J. Goldman, William D. Sigismond . - Boston : Houghton Mifflin Comp., 2001 . - X, 113 p.

   

   ISBN 0-395-95528-9 

  

Сист. No: 33450

Обществено управление, военно дело

- 80 -

У 1544 

Зафирова, Цвета Йорданова

   Управление на публичния сектор : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] / Цвета Йорданова Зафирова . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 396 с.

   Библиогр. след всяка гл. и под линия

   ISBN 978-954-21-0967-9 

  

Сист. No: 33465

- 81 -

B 76715 

Манлиев, Георги

   Новият мениджмънт в публичния сектор / Георги Манлиев . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 326 с.

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-644-971-9 

  

Сист. No: 33506

Социални проблеми. Застрахователно дело

- 82 -

B 76762 

Cappiello, Antonella

   Technology and the Insurance Industry : Re-configuring the Competitive Landscape / Antonella Cappiello . - Cham : Palgrave Macmillan, 2018 . - IX, 119 p.

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-3-319-74711-8 

  

Сист. No: 33565

Образование. Възпитание

- 83 -

B 76726 

Лулански, Пано

   Ръководство за практическо обучение на докторанти по методика на стопанските изследвания / Пано Лулански . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 447 с.

   Библиогр. с. 438 - 446

   ISBN 978-619-232-024-9 

  

Сист. No: 33518

Математика. Естествени науки. Природа. Екология

- 84 -

B 76740(1) 

Богомилова, Екатерина

   Управление на извънредните ситуации : Природни бедствия и екологични катастрофи : Част 1 : [Учебник за студентите от УНСС] / Екатерина Богомилова . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 202 с.

   Библиогр. с. 193 - 201

   ISBN 978-954-644-994-8 

  

Сист. No: 33532

- 85 -

C 7445 

Русев, Веселин

   Ръководство за практически упражнения по микробиология : [За студенти от ВУЗ] / Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова . - Варна : Медицински унив., 2015 . - 327 с.

   

   ISBN 978-619-7137-51-4 

  

Сист. No: 33477

Математика

- 86 -

B 76730 

Манев, Красимир

   Увод в дискретната математика : [Учебник за ВУЗ] / Красимир Манев . - 5. изд. . - София : КЛМН, 2012 . - XIV, 364 с. . -  (Лекции по информатика)

   Библиогр. с. 345 - 347

   ISBN 954-535-136-5 

  

Сист. No: 33522

- 87 -

B 76693 

Gaughan, Edward D.

   Introduction to Analysis / Edward D. Gaughan . - 5. ed. . - Providence : American Mathematical Society, 2010 . - XI, 240 p.

   

   ISBN 978-0-8218-4787-9 

  

Сист. No: 33468

- 88 -

B 76751 

Hijab, Omar

   Introduction to Calculus and Classical Analysis / Omar Hijab . - 4. ed. . - Cham : Springer Intern. Publ. Switzerland, 2016 . - XIII, 427 p. . -  (Undergraduate Texts in Mathematics)

   Библиогр. с. 419

   ISBN 978-3-319-28400-2 

  

Сист. No: 33554

- 89 -

B 76703 

Laczkovich, Miklos et al.

   Real Analysis : Series, Functions of Several Variables, and Applications : [Textbook] / Miklos Laczkovich, Vera T. Sos . - New York : Springer Science, 2017 . - IX, 392 p.

   

   ISBN 978-1-4939-7367-5 

  

Сист. No: 33481

Програмиране. Софтуер. Вероятности

- 90 -

B 76734 

Василев, Алексей

   JavaScript в примери и задачи / Алексей Василев . - София : Асеневци трейд ЕООД, 2018 . - 554 с.

   

   ISBN 978-619-7356-30-4 

  

Сист. No: 33526

- 91 -

B 76738 

Колисниченко, Денис Николаевич

   JQuery : Практическо програмиране за начинаещи / Денис Николаевич Колисниченко . - София : Асеневци трейд ЕООД, 2018 . - 284 с.

   

   ISBN 978-619-7356-29-8 

  

Сист. No: 33530

- 92 -

B 76725 

Пенева, Юлиана

   Принципи на базите от данни / Юлиана Пенева . - София : Унив. изд. на НБУ, 2017 . - 427 с.

   Библиогр. с. 418 - 422

   ISBN 978-954-535-999-6 

  

Сист. No: 33517

- 93 -

У 1542 

Петров, Павел Стоянов и др.

   Сървърно програмиране : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] / Павел Стоянов Петров, Иван Огнянов Куюмджиев . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 230 с.

   Библиогр. с. 230 и под линия

   ISBN 978-954-21-0961-7 

  

Сист. No: 33463

- 94 -

B 76761 

Chiaretta, Simone

   Front-end Development with ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap / Simone Chiaretta . - Indianapolis : John Wiley & Sons Inc., 2018 . - XXXIII, 246 p.

   

   ISBN 978-1-119-18131-6 

  

Сист. No: 33564

Приложни науки. Медицина. Техника

- 95 -

B 76709 

Burggraf, Christine

   Russian Demand for dietary Quality : Nutrition Transition, Diet Quality Measurement, and Health Investment Theory : [Dissertation] / Christine Burggraf . - Halle, De : IAMO-Germany, 2017 . - 213 p. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Transition Economies ; Vol. 86)

   Библиогр. с. 189 - 213

   ISBN 978-3-95992-040-7 

  

Сист. No: 33499

Изпитване на материали. Стокознание

- 96 -

B 76704 

Качество на стоките и защита на потребителите  : Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 220 с.

   Библиогр. след всеки докл. и под линия
   ue-varna.bg/Uploads/AdminUploads/Publishing_house_bg/Kachestvo-stoki-zashtita-potrebiteli-2018.pdf 

   ISBN 978-954-21-0968-6 

 съдържание 

Сист. No: 33482

- 97 -

C 7456 

Best Policy Practices for Promoting Energy Efficiency  : A structured Framework of best Practices in Policies to promote energy Efficiency for Climate change mitigation and sustainable Development . - 6. ed. . - Geneva : United Nations, 2017 . - 83 p. . -  (ECE/ENERGY ; 100/Rev.1)

   Библиогр. с. 77 - 78
   unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/pub/Promoting_EE_ECE_ENERGY_100_Rev.1_pdf_web.pdf 

   ISBN 978-92-1-117145-7 

  

Сист. No: 33492

- 98 -

C 7455 

Global Tracking Framework  : UNECE Progress in Sustainable Energy . - Geneva : United Nations, 2017 . - X, 106 p. . -  (UNECE/ENERGY ; 108)

   Библиогр. с. 93 - 99
   trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/unece_regional_gtf_2017_report.pdf 

   ISBN 978-92-1-117147-1 

  

Сист. No: 33491

- 99 -

C 7448 

Guidelines for Application of the United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) to Uranium and Thorium Resources  . - Geneva : United Nations, 2017 . - VI, 64 p. . -  (ECE/ENERGY ; 111)

   Библиогр. с. 56 - 59
   unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/pub/1734723E_WEB.pdf 

   ISBN 978-1-117148-8 

  

Сист. No: 33484

- 100 -

B 76696 

Nestle, Marion

   Safe Food : The Politics of Food Safety / Marion Nestle . - Berkeley : Univ. of California Press, 2010 . - XX, 382 p.

   

   ISBN 978-0-520-23292-1 

  

Сист. No: 33471

Селско стопанство

- 101 -

C 7453 

Forest Products  : Annual Market Review 2016 - 2017 . - Geneva : United Nations, 2017 . - XIV, 148 p. . -  (ECE/TIM/SP ; 41)

   Библиогр. с. 136 - 137
   unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/FPAMR2017.pdf 

   ISBN 978-92-1-117135-8 

  

Сист. No: 33489

- 102 -

B 76713 

Grau, Aaron

   Market Power in the German Dairy Supply Chain : [Dissertation] / Aaron Grau . - Halle, De : IAMO-Germany, 2018 . - XIV,154 p. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Transition Economies ; Vol. 90)

   Библиогр. с. 119 - 134

   ISBN 978-3-95992-057-5 

  

Сист. No: 33503

- 103 -

C 7443 

Inteli AgroBook  : 2017 . - София : Фонд. ИнтелиАгро, 2017 . - 104 с.

   

   ISBN 2535-0064 

  

Сист. No: 33461

- 104 -

C 7444 

Inteli AgroBook  : 2018 . - София : Фонд. ИнтелиАгро, 2018 . - 112 с.

   

   ISBN 2535-0064 

  

Сист. No: 33462

- 105 -

B 76712 

Kloss, Mathias

   Factor Productivity in EU Agriculture : A microeconometric Perspective : [Dissertation] / Mathias Kloss . - Halle, De : IAMO-Germany, 2017 . - 163 p. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Transition Economies ; Vol.89)

   

   ISBN 978-3-95992-054-4 

  

Сист. No: 33502

- 106 -

B 76708 

Matyukha, Andriy

   Business Groups in Agriculture : Impact of Ownership Structures on Performance: The Case of Russia’s Agroholdings : [Dissertation] / Andriy Matyukha . - Halle, De : IAMO-Germany, 2017 . - 118 p. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Transition Economies ; Vol. 85)

   Библиогр. с. 99 - 106

   ISBN 978-3-95992-039-1 

  

Сист. No: 33498

- 107 -

B 76711 

Vantomme, Katharina

   Labour Rationing of different Farm Types in Kazakhstan : A Shadow Price Analysis : [Dissertation] / Katharina Vantomme . - Halle, De : IAMO-Germany, 2017 . - 122 p. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Transition Economies ; Vol.88)

   Библиогр. с. 97 - 101

   ISBN 978-3-95992-43-8 

  

Сист. No: 33501

Управление

- 108 -

С 656\К75 

Кой какъв е в транспорта и спедицията в България  : 2018 : Официален справочник . - София : Bulgarian Transport Press, 2018 . - 304 с.

   

   ISBN 1313-3772 

  

Сист. No: 33533

- 109 -

B 76685 

David, Fred R.

   Strategic Management : Concepts and Cases / Fred R. David . - 9. ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2003 . - XXXII, 461 p.

   

   ISBN 0-13-112372-6 

  

Сист. No: 33452

- 110 -

C 7441 

Management  : Quality and Competitiveness / John M. Ivancevich et al . - 2. ed. . - Chicago : Irwin, 1997 . - XXVI, 630 p.

   

   ISBN 0-256-18939-0 

  

Сист. No: 33453

Счетоводство

- 111 -

B 76659 

Катедра Счетоводство и анализ  : 1920 - 2017 : Сборник научни статии . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 686 с.

   Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-619-232-021-8 

  

Сист. No: 33422

- 112 -

У 1545 

Попова-Йосифова, Надежда Иванова

   Прозрачност на информацията в годишните финансови отчети на банките в България : [Монография] / Надежда Иванова Попова-Йосифова . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 368 с. . -  (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51)

   Библиогр. с. 235 - 252

   ISBN 978-954-21-0969-3 

  

Сист. No: 33505

- 113 -

B 76663 

Сборник задачи и тестове по банково счетоводство  : [За студентите от УНСС] / Даниела Фесчиян и др . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 306 с.

   

   ISBN 978-619-232-013-3 

  

Сист. No: 33426

- 114 -

B 76744 

Счетоводство  : 2018 г. : Нормативни актове. Приложни коментари. Експертни разяснения. Счетоводен справочник / Антон Свраков и др . - София : ИК Труд и право, 2018 . - 376 с.

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 33537

- 115 -

B 76662 

Счетоводство в публичния сектор  : [Учебник за студентите от УНСС] / Стоян Димитров Стоянов и др . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 269 с.

   Библиогр. с. 252 и под линия

   ISBN 978-619-232-034-8 

  

Сист. No: 33425

- 116 -

B 76700(1) 

Manual of Accounting  : IFRS 2017 : Vol. 1 . - London : Tolley, 2016 . - P012, 1 ii, 25028 p.

   

   ISBN 9780754554578 

  

Сист. No: 33475

- 117 -

B 76700(2) 

Manual of Accounting  : IFRS 2017 : Vol. 2 . - London : Tolley, 2016 . - P 010, 26 ii, 26001 - 51020, I 078

   

   ISBN 9780754554585 

  

Сист. No: 33476

- 118 -

C 7442 

Principles of Accounting  / Belverd E. Needles et al . - 6. ed. . - Boston : Houghton Mifflin Comp., 1996 . - xxxviii, 1304 p.

   

   ISBN 0-395-72219-5 

  

Сист. No: 33454

- 119 -

C 7446 

Walther, Larry M.

   Managerial Accounting : 2016 -2017 Edition / Larry M. Walther . - London : CreateSpace Independent Publ. Platform, 2016 . - 260 p.

   

   ISBN 9781522719793 

  

Сист. No: 33479

Бизнес и индустр. мениджмънт. Организация на търговията

- 120 -

B 76722 

Гълъбова, Виолета Борисова

   Маркетинг на търговската фирма : [Учебник за студентите от УНСС] / Виолета Борисова Гълъбова . - София : Обсидиан, 2017

   

   ISBN 978-954-769- 

  

Сист. No: 33514

- 121 -

B 76684 

Block, Stanley B. et al.

   Foundations of Financial Management : [Textbook] / Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt . - 10. ed. . - Boston : McGRAW-HILL, 2002 . - XXIV, 677 p.

   

   ISBN 0-07-112303-2 

  

Сист. No: 33451

- 122 -

B 76692 

Fortenberry, John L.

   Nonprofit Marketing : Tools and Techniques / John L. Fortenberry . - Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, 2013 . - XXIII, 291 p.

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-0-7637-8261-0 

  

Сист. No: 33467

- 123 -

B 76764 

Harkiolakis, Nicholas et al.

   E-Negotiations : Networking and Cross-Cultural Business Transactions / Nicholas Harkiolakis, Daphne Halkias, Sam Abadir . - London : Routledge Journals, Taylor & Francis Group, 2016 . - XIII, 228 p.

   Библиогр. с. 215 - 222

   ISBN 978-1-4094-0196-4 

  

Сист. No: 33567

- 124 -

B 76758 

Iannuzzi, Al

   Greener Products : The Making and Marketing of Sustainable Brands / Al Iannuzzi . - 2. ed. . - Boca Raton, FL : CRC Press, 2018 . - XXI, 250 p.

   

   ISBN 978-1-138-62629-4 

  

Сист. No: 33561

- 125 -

B 76702 

Kapferer, Jean-Noel

   The New Strategic Brand Management : Advanced Insights and Strategic Thinking / Jean-Noel Kapferer . - 5 ed. . - London : KoganPage, 2012 . - XVIII, 492 p.

   Библиогр. с. 469 - 481

   ISBN 978-0-7494-6515-5 

  

Сист. No: 33480

- 126 -

C 7440 

Kotler, Philip et al.

   Principles of Marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong . - 8. ed. . - London : Prentice-Hall, Inc., 1999 . - XVIII, 635 p. + диск (1 бр.) . -  (Intern. Ed.)

   

   ISBN 0-13-096190-6 

  

Сист. No: 33441

- 127 -

B 76678 

Madura, Jeff

   International Financial Management / Jeff Madura . - 6. ed. . - New York : South-Western College Publ., 2000 . - XXV, 660 p.

   

   ISBN 0-324-00955-0 

  

Сист. No: 33445

- 128 -

B 76754 

Schreiter, Tom "Big Al"

   How To Build Network Marketing Leaders : Vol. 1 : Step-by-Step Creation of MLM Professionals / Tom "Big Al" Schreiter . - Houston : Fortune Network Publ., 2014

   

   Vol. 1 . - 147 p.

   

   ISBN 978-1-892366-21-4 

  

Сист. No: 33557

- 129 -

B 76759 

Schreiter, Tom "Big Al"

   The Four Color Personalities For MLM : The Secret Language For Network Marketing / Tom "Big Al" Schreiter . - Houston : Fortune Network Publ., 2014 . - 102 p.

   

   ISBN 978-1-892366-34-4 

  

Сист. No: 33562

Рекламно дело

- 130 -

B 76688 

Дуранкев, Боян Любомиров

   История и теория на рекламата / Боян Любомиров Дуранкев . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 249 с.

   Библиогр. с. 246 -248

   ISBN 978-619-232-005-8 

  

Сист. No: 33457

- 131 -

B 76694 

Ganis, Matthew et al.

   Social Media Analytics : Techniques and Insights for Extracting Business Value Out of Social Media / Matthew Ganis, Avinash Kohirkar . - New York : IBM Press, 2016 . - XXXV, 268 p.

   

   ISBN 978-0-13-389256-7 

  

Сист. No: 33469

- 132 -

B 76695 

Reputation Management  : Building and Protecting Your Company's Profile in a Digital World /  Ed. by Andrew Hiles . - London : Bloomsbury, 2011 . - XIII, 242 p.

   

   ISBN 978-1-84930-042-1 

  

Сист. No: 33470

Компютри. Хардуер

- 133 -

B 76737 

Гайфулин, Ренат

   Уеб дизайн с Adobe Photoshop CC / Ренат Гайфулин . - София : Асеневци трейд ЕООД, 2016 . - 296 с.

   

   ISBN 978-954-8898-70-6 

  

Сист. No: 33529

- 134 -

B 76748(1) 

Мюлер, Скот М.

   Компютърна енциклопедия : Том 1 / Скот М. Мюлер . - 22. изд. . - София : АлексСофт, 2017

   

   Т. 1 . - 568 с.

   

   ISBN 9789546563392 

  

Сист. No: 33541

- 135 -

B 76748(2) 

Мюлер, Скот М.

   Компютърна енциклопедия : Том 2 / Скот М. Мюлер . - 22. изд. . - София : АлексСофт, 2017

   

   Т. 2 . - 552 с.

   

   ISBN 9789546563446 

  

Сист. No: 33542

- 136 -

B 76748(3) 

Мюлер, Скот М.

   Компютърна енциклопедия : Том 3 / Скот М. Мюлер . - 22. изд. . - София : АлексСофт, 2017

   

   Т. 3 . - 448 с.

   

   ISBN 97895446563453 

  

Сист. No: 33543

Строителство

- 137 -

B 76728 

Божков, Йордан и др.

   Строителният обект : Подготовка. Ръководство. Отчетност. Предаване / Йордан Божков, Стефка Пехливанова, Цветанка Христова . - София : Даниел СГ ООД, 2016 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-382-051-1 

  

Сист. No: 33520

- 138 -

У 1547 

Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014 - 2020  : [Монография] / Пламен Благов Илиев и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018 . - 232 с.

   Библиогр. с. 223 - 231

   ISBN 978-954-21-0971-6 

  

Сист. No: 33553

Изкуство. Худож. занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт

- 139 -

B 76760 

Rosewall, Ellen

   Arts Management : Uniting Arts and Audiences in the 21st Century / Ellen Rosewall . - London : Oxford Univ. Press, 2014 . - 331 p.

   Библиогр. с. 316 - 322

   ISBN 978-0-19-997370-5 

  

Сист. No: 33563

Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература

- 140 -

B 76689 

Данаилов, Стефан и др.

   Романът на моя живот / Стефан Данаилов, Георги Тошев . - София : Книгомания, 2017 . - 240 с.

   

   ISBN 978-619-195-166-6 

  

Сист. No: 33458

- 141 -

C 7460 

Пенчева, Антония Иванова др.

   РеТур - Руски език за туризма : За езикови нива А1, А2 по Общата европейска референтна рамка : [Учебник] / Антония Иванова Пенчева, Олга Игоревна Лазова . - София : Изд. комплекс УНСС, 2017 . - 452 с. + (диск 1 бр.)

   

   ISBN 978-954-644-988-7 

  

Сист. No: 33545

- 142 -

B 76707 

Zielsprache Deutsch  . - Tubingen : Stauffenburg-Verl., 2017 . - 152 p.

   

   ISBN 0341-5864 

  

Сист. No: 33497

География (9/91)

- 143 -

C 91\ L81 

Lithuania  : 100 Places to visit . - Kaunas : Terra Publ., Б. г. . - 156 p.

   

   ISBN 978-9955-652-99-1 

  

Сист. No: 33466

Биографии (92)

- 144 -

B 76669 

Михайлов, Пело

   Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков / Пело Михайлов . - Пловдив : Интелексперт 94, 2018 . - 128 с.

   Библиогр. с. 119 - 125

   ISBN 978-619-7220-39-1 

  

Сист. No: 33432

- 145 -

B 76706 

Цанков, Петър Марков

   Без маска и без грим : Животоописание на проф. Петър Цанков, доктор на науките, към 15 ноември 2017 г. / Петър Марков Цанков . - Варна : Изд. комплекс УНСС, 2018 . - 216 с.

   

   ISBN 978-619-232-043-0 

  

Сист. No: 33496

История (93/99)

- 146 -

B 76686 

Българите в Османската империя, XIX в.  : Понятия, структури, личности / Александър Златанов и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 503 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-4352-3 

  

Сист. No: 33455

- 147 -

B 76717 

Митев, Петър-Емил

   Преходът : Политологически ракурси / Петър-Емил Митев . - София : Изток-Запад, 2017 . - 678 с.

   Библиогр. с. 661 - 672

   ISBN 978-619-01-0133-8 

  

Сист. No: 33508

- 148 -

B 76668 

Михайлов, Пело

   Кореспонденцията между проф. Анастас Иширков и проф. Константин Иречек : Студия / Пело Михайлов . - 3. доп. изд. . - Пловдив : Интелексперт 94, 2018 . - 24 с.

   Библиогр. с. 22 - 23

   ISBN 978-619-7220-40-7 

 съдържание 

Сист. No: 33431

- 149 -

B 76690 

Споменът през поколенията и времето  : Материали за историята на градъ Варна /  Състав. Даниела Илиева и др . - Варна : Славена, 2018 . - 216 с.

   

   ISBN 978-619-190-107-4 

  

Сист. No: 33459

- 150 -

B 76673(2) 

Balbi, Adrien

   Essai statistique sur le royaume de Portugal et d Algarve : Vol. 2 / Adrien Balbi . - Lisboa : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2004

   

   Vol. 2 . - 272 pp., CCCLXVIJ. 

   

   ISBN 972-27-1311-6 

  

Сист. No: 33437


 Индекс по АВТОРИ

Алдимиров, Николай Любчов 60 
Алексиева, Соня 48 
Ангелов, Симеон 21 
Аничкин, Хари 50 
Антонова, Катя Неделчева 26 138 
Апостолов, Апостол Атанасов 26 
Бобева, Даниела 30 
Богомилова, Екатерина 84 
Божков, Йордан 137 
Божкова, Калинка 85 
Брестничка, Румяна Любомирова 61 
Василев, Алексей 90 
Вебер, Макс 9 
Велева, Мария Велева 26 
Владимирова, Йорданка 52 
Воденичаров, Асен 53 
Гайфулин, Ренат 133 
Гаргов, Ваньо Желязков 18 
Георгиев, Боян Т. 62 63 
Георгиева, Анета 73 
Герджиков, Огнян 64 65 72 74 
Господинов, Калин Йовчев 18 
Господинова, Анна Живкова 138 
Господинова, Силвия Георгиева 18 
Гълъбова, Виолета Борисова 120 
Данаилов, Стефан 140 
Данчев, Данчо Янков 54 
Димитрова, Теодора Тодорова 26 
Димова-Йорданова, Антония Славчева 26 
Драганов, Живко 66 
Дуранкев, Боян Любомиров 130 
Жечев, Владимир Сашов 51 
Зафирова, Цвета Йорданова 80 
Златанов, Александър 146 
Иванов, Ивайло 76 
Иванов, Павлин 55 
Иванова, Лилия 85 
Иванова, Милена Димитрова 138 
Иванова, Татяна Живкова 18 
Илиев, Пламен Благов 138 
Илиева, Даниела 149 
Йовкова, Йорданка 27 
Йоловски, Джеймс 30 
Калайджиев, Ангел 71 
Кейси, Майкъл Дж. 10 
Коев, Йордан Петров 26 
Коев, Кольо 9 
Колев, Калоян Илиев 18 
Колева, Велина Атанасова 26 
Колисниченко, Денис Николаевич 91 
Костов, Александър 40 
Кош, Ричард 19 
Краев, Георги 3 
Кръстев, Иван 17 
Кузнецова, В. В. 56 
Кунчев, Константин 67 68 69 70 
Куюмджиев, Иван Огнянов 93 
Лазова, Олга Игоревна 141 
Леонидов, Атанас 39 
Лулански, Пано 83 
Лъкет, Оливър 10 
Мавров, Христо Делчев 18 
Манев, Красимир 86 
Манлиев, Георги 81 
Манов, Васил 41 
Митев, Петър-Емил 147 
Михайлов, Пело 144 148 
Михайлов, Пеню Иванов 20 
Михайлова, Свилена Михайлова 18 
Мицева, Стоянка 4 
Младенова, Зоя Костова 18 
Мръчков, Васил 78 
Мюлер, Скот М. 134 135 136 
Нейсбит, Джон 11 
Нейсбит, Дорис 11 
Николова, Иванка 52 
Павлова, Дарина Павлова 51 
Паламарова, Пламена Василева 51 
Панайотов, Димитър 12 
Пелов, Тихомир 28 
Пенева, Юлиана 92 
Пенчева, Антония Иванова 141 
Петров, Павел Стоянов 93 
Петров, Петър Красимиров 26 
Пехливанова, Стефка 137 
Пикети, Тома 21 
Попова-Йосифова, Надежда Иванова 112 
Първанов, Христо Първанов 42 
Радев, Емил 75 
Райчев, Тодор Стоянов 43 138 
Русев, Веселин 85 
Свраков, Антон 114 
Седларски, Теодор 39 
Станимиров, Евгени Петров 51 
Стоянов, Иван Г. 77 
Стоянов, Михал 54 
Стоянов, Стоян Димитров 115 
Тодоров, Александър Боянов 18 
Тодоров, Вениамин Павлов 18 
Тодоров, Никола 10 
Тошев, Георги 140 
Фесчиян, Даниела 113 
Христова, Севдалина Иванова 138 
Христова, Цветанка 137 
Цанков, Петър Марков 145 
Цветкова, Светла Драганова 42 
Якимова, Ивона Георгиева 18 
Abadir, Sam 123 
Aljawarneh, Shadi A. 31 
Armstrong, Gary 126 
Askari, Hossein 32 
Bainbridge,William Sims 13 
Baisakova, Nurzat 57 
Balbi, Adrien 5 150 
Barwell, Richard 23 
Baylis, John 59 
Blake, David 33 
Block, Stanley B. 121 
Buckle, Mike 34 
Burggraf, Christine 95 
Cappiello, Antonella 82 
Capron, Timothy A. 15 
Chiaretta, Simone 94 
Chirot, Daniel 14 
Chuen, David LEE Kuo 36 
David, Fred R. 109 
Deng, Robert 36 
Dickinson, Keith 35 
Fortenberry, John L. 122 
Ganis, Matthew 131 
Gaughan, Edward D. 87 
Goldman, Arnold J. 79 
Grau, Aaron 102 
Halkias, Daphne 123 
Harkiolakis, Nicholas 123 
Hausler, Nicole 49 
Hijab, Omar 88 
Hiles, Andrew 132 
Hirt, Geoffrey A. 121 
Iannuzzi, Al 124 
Iqbal, Zamir 32 
Isson, Jean Paul 8 
Ivancevich, John M. 110 
Jamieson, J. D. 15 
Johnson, William R. 45 
Kapferer, Jean-Noel 125 
Kloss, Mathias 105 
Kohirkar, Avinash 131 
Kotler, Philip 126 
Kurtz, Lester R. 2 
Laczkovich, Miklos 89 
Madura, Jeff 127 
Markel, Kelly 45 
Matyukha, Andriy 106 
McCaghy, Charles H. 15 
McCann, Dermot 25 
Mirakhor, Abbas 32 
Mishkin, Frederic S. 37 
Moenjak, Thammarak 38 
Morgan, Michael L. 1 
Needles, Belverd E. 118 
Nestle, Marion 100 
Rosewall, Ellen 139 
Schreiter, Tom "Big Al" 128 129 
Sigismond, William D. 79 
Smith, Steve 59 
Sos, Vera T. 89 
Thompson, John 34 
Vantomme, Katharina 107 
Walther, Larry M. 119 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аварии 84 
автомобили 108 
авторско право 66 
аграрни стгопанства 106 
Адам Смит 20 
административни актове 63 
административно правосъдие 62 63 
активи 52 
акцизи 73 
акции 34 65 
акционерно дружество 65 
амортизация 111 
анализ на данни 8 
анализ на портфейла 122 
анализ на разходите 119 
анализ на труда 26 
Аристотел 1 
архитектура 53 
аудио хардуер 135 
Балканите 40 
банки 37 112 113 
банкиране 34 
банков сектор 60 
бедност 24 
бедствия 84 
безопасна работа 85 
безопасност на труда 78 137 
безопасност на храните 100 
безработица 18 
библиотека jQuery 91 93 
бизнес 19 
бизнес анализ 8 
бизнес групи 106 
бизнес етика 109 
бизнес комуникации 4 
бизнес модели 125 
биография 144 145 
биотероризъм 100 
биотехнологии 58 103 
биохимични изследвания 85 
блокчейн 36 
бранд имидж 51 
брандинг 51 125 
бюджет 30 118 119 
бюджетно счетоводство 114 
валута 127 
валутен курс 38 55 
валутен пазар 34 55 
валутен риск 127 
валутна система 55 
Варна 149 
Варненски общински вестник 149 
Великобритания 34 
верига за доставки 102 
взаимни фондове 121 
вземане на решения 54 
видео хардуер 135 
визуализация 88 
Вилнюс 143 
винен туризъм 48 
висше образование 83 
власт 16 
вноски 65 
вода и канализация 43 
воден сектор 43 
воден транспорт 40 
водна концесия 43 
временно строителство 137 
встъпване в дълг 74 
входни устройства 136 
Възраждане 146 
генетично модифицирани храни 100 
география 143 
Германия 102 
глобализация 25 26 32 59 
горско стопанство 101 
градски туризъм 48 
гражданско общество 147 
гражданско право 67 68 69 70 
граматика 141 
граница на функция 87 
графи 86 
гъби 103 
данък 77 
данъци върху доходите на физически лица 73 
данъчен процес 77 
данъчна политика 77 
данъчна система 77 
ДДС 73 
девиация 15 
действие на договори 67 
действия на задълженията 70 
делова кореспонденция 4 
демокрация 16 147 
дерегулация 81 
дигитализация 10 82 132 
дидактика 142 
диетично хранене 95 
динамика 43 
дисертации 83 
дискретна математика 86 
договори 79 
докторанти 83 
ДОО 64 
допълнително пенсионно осигуряване 76 
доходи 21 24 
дълготрайни материални активи 115 
дънни платки 134 
дървесина 101 
държавен надзор 100 
държавно обществено осигуряване 76 
еволюция на рекламата 130 
Европа 17 25 
Европейско дружество 53 
европейско финансиране 138 
език за програмиране 90 
еко-иновации 124 
екодизайн 96 
екологична сигурност 84 
екологични катастрофи 84 
екологични продукти 124 
екология 42 
екопроектиране 96 
електронна търговия 109 
електронни преговори 123 
електронно банкиране 31 
емисионни операции 113 
енергийна ефективност 28 46 97 98 
енергийна производителност 98 
енергийни материали 99 
енергийни предприятия 42 
енергия 98 
Еразъм 87 89 122 
ЕС 17 
етика 31 
етнически общности 9 
етнотуризъм 48 
железопътен транспорт 22 
завещания 79 
задатък 74 
задължения на съдружниците 64 
заетост 78 107 
Закон за независимия финансов одит 114 
Закон за счетоводството 114 
застаряване на населението 25 
застраховане 82 
застрахователни услуги 82 
застраховки 79 
захранващи блокове 136 
защита 84 
защита на данните 31 
здраве 95 
здравеопазване 80 
здравословни и безопасни условия на труд 26 
земеделие 103 
земеделски земи 22 
земеползване 29 
зърно 103 104 
идентификация на данни 131 
изкуства 80 
изкуство 139 
изпълнение на задължението 70 
икономическа криза 17 25 32 
икономическа политика 45 
икономически анализ 83 
икономически растеж 19 21 36 58 
икономически системи 41 
икономическо развитие 45 
инвестиции 42 44 46 121 
инвестиционни активи 33 
инвестиционни дружества 35 
индивидуални различия 12 
индустриална собственост 66 
иновации 19 36 58 110 
иновационна дейност 42 
интеграли 89 
интеграция 59 88 
интеркултурна комуникация 22 
интернет революция 59 130 
интерфейс ATA/IDE 135 
интуиция 12 
инфлация 18 
ипотечни кредити 30 
ислямски финанси 32 
история 5 146 148 149 150 
Казахстан 107 
капитал 21 52 65 115 
капиталови активи 118 
капиталови инструменти 121 
капиталови пазари 37 
кариера 26 
Карл Маркс 39 
касационно производство 62 63 
Каунас 143 
качество на храните 95 
Китай 36 
клиент-сървър архитектура 93 
клиенти 8 50 
климат 46 97 
коефицент на еластичност 54 
колективни трудови спорове 78 
количествени методи 54 
комбинаторика 86 
комерсиализация на технологии 61 
комуникативен дискурс 4 
комуникации 12 40 
комуникационни протоколи 93 
комуникация 4 
конкурентоспособност 82 102 
конфликти 15 
концептуално моделиране 92 
концесиониране 43 
корпоративни субекти 22 
корпоративни финанси 33 
корпоративно подоходно облагане 73 
кредитен портфейл 111 
кредитен риск 111 
кредити за студенти 30 
криза 18 
криминология 15 
култура 80 
културен туризъм 48 
културни организации 139 
културни различия 12 
Леонтиева система 41 
либерализация 81 
либерализъм 59 
лидери 128 
лидерство 110 
ликвидност 37 
Литва 143 
лихвен процент 34 
лицензионен договор 61 
лицензия 61 
лични права 22 
лични финанси 33 
личност 12 
локални мрежи 136 
лоялност към бранда 51 
магнитно съхранение 135 
Макиавели 1 
макроикономика 23 
макроикономическо равновесие 18 
макропруденциална политика 23 56 
маркетинг 122 124 126 129 
маркетингова среда 120 
маркетингови инструменти 122 
марксово икономическо учение 39 
масиви 90 
масово обслужване 54 
математика 88 
математически анализ 87 88 89 
математическо програмиране 54 
материални запаси 115 
машинно обучение 45 
медийни анализи 131 
междукултурни преговори 123 
междуличностни отношения 12 
международна ликвидност 55 
международна търговия 7 
международни институции 60 
международни отношения 59 
международни пазари 121 
международни пари 55 
международни счетоводни стандарти 112 114 
международно финансово управление 127 
мемоари 140 
мерки за сигурност 31 
местни данъци и такси 73 
методи за прогнозиране 54 
микробиологични лаборатории 85 
микропруденциална политика 56 
микроскопи 85 
млечни продукти 102 
мляко 104 
множества 86 
мобилни платформи 36 
моделиране на данни 92 
моделиране на показатели за оценка на предложения 138 
модернизация на икономиката 14 
монопол 18 
морална философия 1 
морски транспорт 7 
мотивация 12 110 
мрежови бизнес 123 
мрежови маркетинг 128 129 
мрежово моделиране 54 
МСФО 116 117 
мърчандайзинг 120 
надзор на пазара 96 
нанотехнологии 58 
НАП 77 
напояване 103 
направления на превозите 108 
национални институции 60 
национални счетоводни стандарти 114 
национално стопанство 41 
невромаркетинг 130 
недвижими имоти 27 
неизпълнение 70 
нелоялни търговски практики 96 
нематериални блага 66 
нематериални дълготрайни активи 115 
немски език 142 
неоснователно обогатяване 69 
непозволено увреждане 68 
непроизводителен труд 20 
неравенство 14 16 21 24 
несъвършена конкуренция 18 
несъстоятелност 75 
нетърговски маркетинг 122 
неустойки 74 
нов световен ред 11 
нормативна уредба 62 
обезпечителен процес 74 
обезпечителни институции 74 
облигации 65 
обменен курс 127 
общество 9 14 
общност 9 
овладяване на емоциите 11 
овладяване на мислите 11 
оздравителен план 75 
околна среда 29 44 110 124 
ООН 6 7 24 29 44 46 47 58 97 98 99 101 
оптимизиране 81 
оптично съхранение 135 
организационна култура 49 
организационно поведение 12 
организационно сътрудничество 49 
осведоменост на бранда 51 
осигурителен доход 76 
Османска империя 146 
отчет за паричните потоци 116 
отчитане на акционерния капитал 111 
отчитане на финансови инструменти 111 
оценка на риска 84 
пазар 52 101 
пазар на труда 105 107 
пазари 34 
пазарни комуникации 130 
пазарни структури 18 
пазарно равновесие 18 
памет 134 
пари 37 
парична политика 38 
парични обезщетения 76 
пенсионен фонд 33 
пенсионни финанси 33 
персонални компютри 134 
планиране 110 
платежно осигуряване 52 
Платон 1 
плъгин jqGrid 91 
плъгин jqPlot 91 
поведение 15 
поверителност 31 
подбор на човешки ресурси 26 
позициониране на бранда 51 
политика 17 
Политика на сближаване 2014-2020 138 
политическа икономия 25 39 
политическа история 147 
политическа философия 1 
политически общности 9 
Португалия 5 150 
посттоталитаризъм 147 
потребителски кредити 30 
потребителски пазари 126 
потребителски профили 132 
потребителско поведение 120 122 
потребление 24 
пощи 40 
права на потребителите 96 
права на съдружниците 64 
правна рамка 60 
правна характеристика 53 
право 62 63 64 67 68 71 72 74 
право на собственост 27 
право на строеж 27 
практики 79 
пране на пари 60 
превенция 60 
превозни средства 47 
преговорни умения 123 
престъпност 15 
приватизация 81 
привлечен капитал 113 
приемане на строежи 137 
принципи 79 
принципи на маркетинга 126 
приходи 18 
прогнозиране 41 
програмно осигуряване 28 
продажби 50 129 
проектиране 41 
проектиране на труда 26 
прозрачност 112 
производителен труд 20 
производителност 105 
производство на ядрено гориво 99 
променливи 89 
промишлена безопасност 29 
протеинови култури 104 
проф. Анастас Иширков 144 
проф. Петър Цанков 145 
процесори 134 
психично разстроиство 15 
психология на цветовете 133 
публикации 149 
публичен сектор 80 
публична администрация 81 
публично-частно партньорство 81 
пътеводител 143 
пътна безопасност 47 
пътна инфраструктура 47 
работен капитал 105 
разплащателни операции 113 
разпределение на капитала 21 
разходи 18 
разчети 115 
реклама 22 126 130 
релации 86 
релационен модел 92 
релационни бази данни 92 
религиозен плурализъм 2 
религиозни движения 13 
религия 2 
риск 37 
роботика 45 
робство 146 
Русия 57 95 106 
руски език 141 
руско-българските отношения 146 
световна политика 59 
световни религии 2 
свиневъдство 104 
сграда 28 
сделки 72 
секвестируемост 74 
селско стопанство 103 104 105 106 
селскостопански предприятия 107 
селскостопанско производство 107 
сервитутни права 27 
системи 136 
сключване на договор 67 
сливания 49 
смятане 88 
собствен капитал 117 
социална отговорност 16 
социална политика 45 
социална промяна 14 
социални медии 131 
социални мрежи 10 
социални услуги 80 
социология 2 13 14 
СПА туризъм 48 
спестявания 30 
специализиран превод 142 
справочни индекси 108 
среда на управление 26 
статистика 7 8 
статистически бюра 6 
статистически данни 6 7 
статистически изследвания 5 150 
стерилизация 85 
Стефан Данаилов 140 
стойност на бранда 51 
стоки 7 
стоков пазар 44 
стоковедна наука 96 
стопанство 9 
стратегически маркетинг 125 
стратегическо планиране 109 126 
стратегическо управление 26 109 
стратегия Европа 2020 138 
стрес 12 
строителен сектор 138 
строителни книжа 137 
сувенирен фолклор 3 
суровини 101 
сухопътен транспорт 40 
счетоводна наука 111 
счетоводна политика 116 117 
счетоводни стандарти 111 
счетоводно отчитане 113 115 116 117 
счетоводство 116 117 118 119 
телеграф 40 
теория на игрите 54 
териториално планиране 138 
териториално устройство 27 
технологии 58 
технологично лицензиране 61 
технологично развитие 36 
технология AJAX 93 
торий 99 
Тракай 143 
транспорт 40 47 
транспортни предприятия 42 
трудови отношения 78 
трудови ресурси 52 
туризъм 49 141 
търговец 71 72 
търговия 50 52 57 
търговия на дребно 126 
търговия на едро 34 126 
търговия с пшеница 57 
търговска дейност 52 
търговска марка 51 125 
търговска политика 57 
търговска терминология 146 
търговски бизнес 54 120 
търговски регистър 71 
търговско право 72 79 
търговско предприятие 71 
търсене и предлагане 18 
уеб дизайн 133 
уеб документи 90 
уеб приложения 93 
уеб сайтове 94 
уеб страници 90 
уеб технологии 94 
управление 16 28 64 80 110 139 
управление на активите 127 
управление на данни 35 
управление на операциите 35 
управление на пасивите 127 
управление на репутацията 132 
управление на риска 34 42 44 132 
управление на търговската марка 125 
управление на човешките ресурси 110 
управленска дейност 42 
управленски решения 119 
управленско счетоводство 119 
уран 99 
услуги 7 20 
устойчива градска среда 138 
устойчиви марки 124 
устойчиво развитие 6 44 46 58 97 98 138 
устойчивост 16 
устройствена политика 138 
учредяване 53 65 
фасилити мениджмънт 28 
философия 1 
финанси 32 36 
финансова криза 23 37 56 
финансова нестабилност 75 
финансова отчетност 112 
финансова оценка 125 
финансова система 34 
финансова стабилност 38 56 
финансови активи 111 113 
финансови инструменти 35 
финансови отчети 116 118 
финансови пазари 35 37 55 121 
финансови системи 25 
финансово отчитане 117 119 
финансово управление 121 127 139 
фискална политика 18 
фолклористични текстове 3 
фолклорна култура 3 
фотоалбум 143 
функции 86 87 89 90 
хартиена промишленост 101 
хотелиерство 49 
хранителна среда 85 
целеви език 142 
целеви маркетинг 122 
ценни книжа 35 
ценности 12 
ценова политика 120 
централно банкиране 38 
цифрови финанси 36 
цифровизация 82 
читалища 3 
човешки капитал 16 
човешки ресурси 8 26 
човешко общество 10 
шрифт 133 
21 век 25 
ASP.NET Core 94 
BIOS 134 
jQuery UI 91 
photoshop 133 
PHP 93 
SQL 92 
TUI GROUP 22